සාමාන්‍ය පාලන ශාඛාවේ කාර්යභාරය

 

 1. කාර්ය මණ්ඩල ගෙවීම්, කාලයත් සමඟ, දෛනික වැටුප්, නිවාඩු දිනවල උපයන වැටුප්, සියලුම බිල්පත් නිෂ්කාශනය කිරීම සහ දුම්රිය වරෙන්තු ලබා දීම.

 2. උසස් ණය සහ අග්‍රහාර රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සඳහා අදාළ නිර්දේශ/අනුමත ලබා දීම සම්බන්ධ කටයුතු.

 3. අධ්‍යාපන කලාපය තුළ සේවයේ නියුතු අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල ස්ථාන මාරුවීම් සහ නිදහස් කිරීම් සම්බන්ධ කටයුතු.

 4. අධිකරණයට අදාළ නීතිමය කටයුතු, මානව හිමිකම් පැමිණිලි, මහජන පෙත්සම් කමිටුව, පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභා ආදියෙන් මතු කරන ප්‍රශ්නවලට පැහැදිලි කිරීම් ලබා දීම.

 5. අභ්‍යන්තර විනය පාලනය සහ විමසීම් සම්බන්ධ කටයුතු.

 6. විනය පරීක්ෂණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

 7. කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම.

 8. කාර්යාලයේ භෞතික සම්පත් නඩත්තු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම.

 9. පාසල්, ප්‍රාදේශීය සහ කලාප කාර්යාල සහ අනෙකුත් අදාළ ආයතන සඳහා ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන සැපයීම සම්බන්ධ සියලු කටයුතු.

 10. රජයේ නිල නිවාස හා වාහන සම්බන්ධ කටයුතු.

 11. සුළු මුදල් කළමනාකරණය.

 12. දෛනික තැපැල් සම්බන්ධ කටයුතු.

 13. වාර්තා කාමරය නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.

 14. පිළිගැනීමේ කවුන්ටරය, අභ්යන්තර සන්නිවේදනය සහ ආයතනික ඵලදායිතා සංකල්ප ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.

 15. කලාප අධ්‍යක්ෂ විසින් සුදුසු පරිදි පවරන ලද අනෙකුත් රාජකාරි.

 16. අධ්‍යයන හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලවල විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම පිළිබද ආයතනික කටයුතු සිදු කිරීම